RESTORER engine, Rubbermaid Commercial Products, Simplegreen. PBmanagement & RESTORE shop Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Ansilver profi protiplesňový a antibakterialny prášok do farieb a omietok


ANSILVER®  PROFI protiplesňový a antibakteriálny prípravok určený k preventívnemu alebo sanačnému ošetreniu interiéru a exteriéru stavieb, hlavne k náterom omietok, do stierkových a špárovacích hmôt.
Výhody prípravku – jednoduchosť použitia a dlhodobosť účinku – ho predurčujú k použitiu všade tam, kde je potrebné zaistiť mikrobiálnu čistotu prostredia, najmä do obytných priestorov, skladov potravín, potravinárských prevádzok, zdravotníckych zariadení a pod. Prípravok je povolené používať v nepriamom styku  s potravinami.

ANSILVER Profi
antibakteriálny a protiplesňový prípravok určený do stavebných náterových a stierkových hmôt a škárovacích tmelov.

URČENIE
ANSILVER Profi
je moderný protiplesňový a antibakteriálny prípravok určený k preventívnemu alebo sanačnému ošetreniu interiéru a exteriéru stavieb, hlavne k náterom omietok, do stierkových a špárovacích hmôt. Výhody prípravku – jednoduchosť použitia a dlhodobosť účinku – ho predurčujú k použitiu všade tam, kde je potrebné zaistiť mikrobiálnu čistotu prostredia, najmä do obytných priestorov, skladov potravín, potravinárských prevádzok, zdravotníckych zariadení a pod. Prípravok je povolené používať v nepriamom styku s potravinami.

ÚČINNOSŤ
Pri dodržaní správneho dávkovania a technologického postupu aplikácie je pre sanáciu zaručená minimálna doba účinnosti prípravku 12 mesiacov odo dňa aplikácie. Praktické skúsenosti však túto dobu niekoľkonásobne prevyšujú!

APLIKÁCIA
Aktivácia prípravku
Prípravok sa dodáva vo forme suchého prášku. Jednu hodinu pred použitím ho aktivujeme pridaním cca 200 ml čistej vody do prepravnej dózy s následným dôkladným premiešaním, resp. pretrepaním.
Náterovú hmotu nariedime pod
ľa návodu výrobcu v množstve zodpovedajúcom doporučenej koncentrácii prípravku ANSILVER Profi (viď tabuľky dávkovania pre jednotlivé aplikácie). Pridáme aktivovanú suspenziu prípravku ANSILVER Profi a riadne premiešame. Hmotu prípadne doriedime vodou na požadovanú konzistenciu.
Dôležité upozornenie
Podmienkou úspešnej aplikácie a garancie minimálnej doby účinnosti je použitie nekovových (príp. nerezových) pracovných pomôcok a
nádob, resp. pomôcok a nádob kovových s povrchom upraveným syntetickou náterovou hmotou, smaltom či emailom.

Prevencia
Preventívny náter
proti tvorbe plesní pri vysychaní stien v novostavbách vykonáme v jednej vrstve štetcom alebo nástrekom s vhodnou náterovou hmotou (najlepšie s vápenným hydrátom) s prídavkom ANSILVER Profi na zaschnutú omietku. Na túto vrstvu je potom možné aplikovať ďalší náter vhodnou náterovou hmotou. Pokiaľ sa predpokladá zvýšené riziko vzniku podmienok pre rast plesní (zvýšená vlhkosť), pridáme ANSILVER Profi aj do vrchnej náterovej hmoty v doporučenom dávkovaní (viď príslušné tabuľky).

Bežná sanácia
Vykonáva sa na plochách napadnutých kolóniami plesní. Ošetrovanú plochu doporučujeme ľahko postriekať prípravkom Asanex, počkať minimálne 3 hodiny. Podľa stavu povrchu tento môžeme potom následne premaľovať vhodnou náterovou hmotou alebo mechanicky odstránime starú náterovú hmotu až na omietku. Prípadné zbytky maľby a trhlinky očistíme oceľovým kartáčom. Nerovnosti a trhliny opravíme stierkovou hmotou alebo vápennou maltou obsahujúcou ANSILVER Profi. Na očistenú plochu aplikujeme dve vrstvy náteru vhodnou náterovou hmotou s prídavkom ANSILVER Profi podľa nasledujúcej tabuľky. V prípade použitia zatepľovacej stierky doporučujeme túto najskôr premaľovať jednou vrstvou čistej
farby bez prídavku prípravku ANSILVER Profi a až na túto potom aplikova
ť farbu s prídavkom prípravku ANSILVER Profi.

Sanácia veľkého napadnutia plesňami
Veľké napadnutie plesňami sa prejavuje prerastaním kolónií plesní až do omietky - jej narušením až odlupovaním. V takomto prípade doporučujeme na zapliesnené plochy aplikovať prípravok Asanex a počkať minimálne 12 hodín. Staré nátery je potrebné oškrábať až na omietku a nesúdržnú omietku odstrániť až na zdravé murivo. Na oškrábanú omietku doporučujeme znovu aplikovať prípravok Asanex a počkať min. 12 hodín. Na obnažené zdravé murivo štetcom vykonáme náter s cementovým mliekom s prídavkom prípravku ANSILVER Profi. Na takto ošetrený povrch nahodíme omietku. Vo veľmi ťažkých prípadoch je vhodné na omietku ešte natiahnuť stierku s prípravkom ANSILVER Profi. V prípade použitia zatepľovacej stierky doporučujeme túto najskôr premaľovať jednou vrstvou čistej farby bez prídavku prípravku ANSILVER Profi a až na túto potom aplikovať minimálne jeden náter vhodnou náterovou hmotou s prídavkom prípravku ANSILVER Profi podľa nasledovnej tabuľky. Druhý alebo posledný náter v bytových priestoroch doporučujeme vykonať s obsahom prípravku v náterovej hmote ako pri bežnej sanácii (s nižšou koncentráciou prípravku) – viď predchádzajúcu tabuľku. V priemyselných objektoch (ak tam nezáleží na dokonalej farebnosti) môže byť vo všetkých náteroch použitá maximálna koncentrácia – t.j. 2 % hmot..

Pozor!
V žiadnom prípade nezvyšujte maximálnu doporučenú koncentráciu prípravku. Obsah prípravku ANSILVER Profi zvýšený nad maximálnu doporučenú koncentráciu vedie spravidla k výskytu nepravidelných farebných škvŕn a môže spôsobiť nežiadúce fotochemické javy, ktoré znehodnotia estetický vzhľad náteru.
Vzhľadom k zloženiu ANSILVER Profi, nie je zaručená jeho kompatibilita so všetkými náterovými alebo stierkovými hmotami. Pri miešaní komerčných náterových hmôt, ktoré nie sú uvedené v nižšie uvedenom zozname, s prípravkom ANSILVER Profi doporučujeme tieto vopred otestovať tak, že malé množstvo náterovej alebo stierkovej hmoty (cca 5 ml) zmiešame s troškou prípravku ANSILVER Profi (na špičku noža) a sledujeme, či dôjde k farebnej zmene.

Ak nedôjde počas niekoľkých minút až 2 hodín k zmene farebného odtieňu, je možné hmotu použiť. Ak dôjde k tmavnutiu hmoty alebo k zmene jej konzistencie, je táto pre prídavok prípravku ANSILVER Profi nevhodná. Styk prípravku ANSILVER Profi s neotestovanou náterovou alebo stierkovou hmotou (aj v suchom stave), môže vyvolať nežiadúcu reakciu, ktorá môže znížiť alebo eliminovať účinnosť prípravku, prípadne vyvolať výraznú farebnú zmenu ošetreného povrchu. Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym použitím prípravku.

Poznámka:
Dávkovanie prípravku ANSILVER Profi v tabuľkách je prepočítané na bežný obsah sušiny podľa údajov výrobcov náterových hmôt (bežne 50 - 60 % hmot. sušiny). V prípade potreby zvýšenia belosti náteru je možné pridať titanovú bielobu (TiO2). Použitie zinkovej bieloby (ZnO) je vylúčené! Použitie iných prísad môžete konzultovať s príslušným distribútorom alebo priamo u výrobcu.
Bezpečnostné a požiarne informácie:
Prípravok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nemá žiadne symboly ani označenie nebezpečnosti. Nie sú známe žiadne akútne alebo chronické účinky na zdravie. Prípravok je nehorľavý, nevýbušný.
Bezpečnosť pri práci:
S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri manipulácii s práškovou formou prípravku zabráňte zbytočnému vdýchnutiu alebo zasiahnutiu očí použitím vhodných pracovných pomôcok (rúška, respirátor, ochranné okuliare). Znečistenú pokožku umyte vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí ich vymyte čistou vodou alebo neutrálnym očným roztokom. Pri náhodnom požití vypite cca 1 liter vlažnej vody a vyvolajte zvracanie. Informácie v núdzových prípadoch poskytne Toxikologické informačné centrum, tel.: 02/ 5477 4166.
Skladovanie:

S49 Uchovávajte len v pôvodnej nádobe a na tmavom, suchom a čistom mieste bez agresívnych chemických výparov. Rozsypaný materiál alebo jeho prípadné zbytky môžu byť zlikvidované ako netoxický odpad. Prázdne obaly je možné recyklovať.
Zloženie: chlorid strieborný < 224,1 g/kg, pomocné látky > 775,9 g/kg Účinné látky: chlorid strieborný CAS 7783-90-6, EINECS 232-033-3
Registr. č. CCHLP Bratislava: bio/910/D/06/CCHLP

Vhodné náterové hmoty pre použitie s prípravkom ANSILVER Profi:
vápenný hydrát rôzny, Jupol, JUPOL Economik Jubcolor JUB Karlocolor 41.xxx, 43.xxx Karlocolor 11.xxx, 20.xxx KARLOMIX Topmal, Spektra Maxil CHEDO  Sigmantin SIGMA Eternal, Sanatherm AUSTIS Pri malex Standard, Polar, Fortissimo Primalex (Malvena) Keramika Horní Bříza, a.s. Het KLASIK, JUNIOR, JUNIOR Plus HET, spol. s r.o. Ohníč u Teplic Colorsil - IN STACHEMA HOBYlak A HOBYlak A TERNO Třebíč SEFABÒ SILIKON CORIS, s.r.o. Vizovice  FINAL FINALIT, s.r.o. Žilina  OPTIVA 20 TIKKURILLA, TBD s.a. Poľsko BEK Rakúsko  Dekor, Dekor Alabaster, Bílá Fasade, Struktura Mistral, a.s.   HOBY Interiér Düfa, Nemecko  SMART ACRYL Grécko  REMAL Profi, REMAL Ideal TELURIA, s.r.o.  ETERNEX Chemolak, a.s. Smolenice FRITSCH WANDFARBE UNI Nemecko EKOLAK 0100, ECODUR EKOLAK, s.r.o. Uherské Hradiště REVCO AKRYL EXTERIER REVCO SLOVAKIA s.r.o. Košice  Zateplovacia stierka AEROTHERM Španiel Group, a.s. Pardubice  Zateplovací náter Q-THERM

EKOLOGICKÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIA = ČISTOTA + HYGIENA + DOBRÝ POCIT

ANSILVER Profi si môžete u nás objednať a kúpiť formou dobierky v našom RESTORE shope

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky