RESTORER engine, Rubbermaid Commercial Products, Simplegreen. PBmanagement & RESTORE shop Slovensko

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ASANEX antibakteriálny a protiplesňovy pripravok na steny a murivo

ASANEX kvapalný antimikrobiálny, protiplesňový suspenzný prípravok s bieliacim účinkom určený na komplexné ošetrenie vlhkých múrov budov a pivničných priestorov, ako aj kúpeľní, skladov ovocia a zeleniny a pod.
Prípravok pôsobí na celú škálu mikroorganizmov, ktoré sa zvyknú vyskytovať na vlhkom povrchu.
Mechanizmus účinku a časy pôsobenia: Prípravok má dvojitý účinok, okamžitý a preventívny.


ASANEX
Pred použitím prípravku si preštudujte návod, prípadne ďalšie priložené informácie.
Prípravok používajte len pod
ľa návodu.

ASANEX
kvapalný antimikrobiálny, hlavne protiplesňový suspenzný prípravok s bieliacim účinkom určený na komplexné ošetrenie vlhkých múrov budov a pivničných priestorov, ako aj kúpeľní, skladov ovocia a zeleniny a pod. Prípravok pôsobí na celú škálu mikroorganizmov, ktoré sa zvyknú vyskytovať na vlhkom povrchu.

Mechanizmus účinku a časy pôsobenia:

Prípravok má dvojitý účinok, okamžitý a preventívny.
Bezprostredne po aplikácii prípravku sa pôsobením aktívneho kyslíka okamžite likvidujú už
narastené kolónie plesní a ďalších mikroorganizmov a do cca 0,5 hodiny sa prejaví aj bieliaci účinok. Dezinfekčný a bieliaci účinok trvá cca 3 hodiny. Následne antimikrobiálna zložka ANSILVER dlhodobo a aktívne likviduje podhubie plesní a zabraňuje nárastu nových kolónií mikroorganizmov.

Návod na použitie:
Z dôvodu, že prípravok je vo forme suspenzie, je potrebné obsah nádoby pred použitím dôkladne pretrepať a následne
aplikovať na postihnuté miesto.

Dávkovanie: 80 - 200 ml/m2 na postihnuté plochy.
40 ml/m2 na preventívne ošetrenie rizikových miest.

Zloženie prípravku: chlórnan sodný < 50 g/l, chlorid strieborný < 4,6 g/l, neiónové povrchovo aktívne látky < 1,8 g/l, pomocné látky < 35,4 g/l, voda.

Účinné látky: chlórnan sodný a chlorid strieborný.
Bezpečnosť pri práci: S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefaj
čite. S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. S37/39 Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. S26 Pri kontakte s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S27/28 Pri kontakte s pokožkou umyť postihnuté miesto teplou vodou a mydlom a natrieť mastným krémom. S62 Po požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S38 V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor. S63 Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud. Po práci umyť ruky a tvár mydlom. S29 Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Informácie v núdzových prípadoch poskytne Toxikologické a informačné centrum, tel.: 02/ 5477 4166.

Upozornenie
: R31 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn. R36/37/38 Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Nepoužívať na kovy, ani spoločne s inými prípravkami. Zasiahnuté kovové predmety riadne umyť vodou.

Skladovanie: S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S13 Uchovávajte mimo dosahu od potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S49 uchovávajte len v pôvodnej nádobe. S7/47 Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej 30°C.

Likvidácia obalov: po dôkladnom vypláchnutí odovzdať k recyklácii.
Spotrebujte do 12 mesiacov odo dňa výroby.
Obsah: 0,5 litra alebo 5 litrov

Prečo používať ASANEX?

Pretože: ASANEX je skutočne protiplesňový prípravok s bieliacim účinkom určený na komplexné ošetrenie vlhkých múrov budov a pivničných priestorov, ako aj kúpeľní, skladov ovocia a zeleniny a pod.

Prípravok pôsobí na celú škálu mikroorganizmov, ktoré sa zvyknú vyskytovaťna vlhkom povrchu.

Mechanizmus účinku a časy pôsobenia:

Prípravok má na rozdiel od bežných protiplesňových prípravkov s obsahom chlórnanu dvojitý účinok - okamžitý a preventívny.

Spoločné na oboch prípravkoch je to, že bezprostredne po aplikácii prípravku ASANEX, alebo bežného prípravku sa pôsobením aktívneho kyslíka z rozkladajúceho sa chlórnanu okamžite likvidujú už narastené kolónie plesní a ďalších mikroorganizmov a do cca 0,5 hodiny sa prejaví aj bieliaci účinok.

Tento dezinfekčný a bieliaci účinok trvá u obidvoch prípravkov cca 3 hodiny. Po tejto dobe sa začína účinok bežného prípravku a prípravku ASANEX radikálne rozchádzať.

Krátko povedané, spóry mikroorganizmov, ktoré sa znovu uchytia po 3 hodinách na stene ošetrenej bežným prípravkom sú schopné tam zakotviť a rásť, ale v prípade prípravku ASANEX začína pracovať antimikrobiálna zložka ANSILVER , ktorá svojim účinkom nedovolí novospadnutým spóram ich vyklíčenie a následný rast, pričom zároveň dlhodobo a aktívne likviduje aj už predtým narastené podhubie plesní, čím zabraňuje nárastu nových kolónií plesní a mikroorganizmov. Tento účinok trvá rádovo niekoľko mesiacov od aplikácie prípravku ASANEX a jeho doba závisí na tom, ako je ošetrený povrch namáhaný oplachovou vodou alebo mechanickým oterom.

Cenové hľadisko používania:

Z posúdenia zloženia bežných protiplesňových prípravkov a prípravku ASANEX je vidieť, že bežné prípravky proti plesniam obsahujú zvyčajne len chlórnan sodný s prídavkom tenzidu a lacnej kvartérnej amóniovej soli, ktorá má byť preventívne pôsobiacou zložkou.

Výsledky tejto formulácie však vidíme v praxi – nekonečné striekanie týchto prípravkov na tie isté miesta s nekončiacim sa opätovným nárastom plesní, ale s istotou končiacou sa rozpadnutou zasolenou omietkou, ktorú je potrebné otĺcť až na murivo a nanovo natiahnuť.

Prípravok ASANEX obsahuje síce o niečo drahšiu
antibakteriálnú zložku ANSILVER, ktorá je však naozaj účinná. Z uvedeného dôvodu sa prípravok ASANEX nemôže predávať za takú istú cenu ako bežné prípravky proti plesniam.

Tento skutočne malý cenový rozdiel sa však pri používaní jedného alebo druhého prípravku výrazne prejaví vo výrazne nižšej celkovej ročnej miere nákladov na ošetrenie jednotkovej plochy, kde vychádza podstatne lepšie prípravok ASANEX, pretože celkovo vyžaduje menší počet ošetrení a takisto ani netreba po čase obnovovať omietku
.

EKOLOGICKÉ HYGIENICKÉ RIEŠENIA = ČISTOTA + HYGIENA + DOBRÝ POCIT

ASANEX si môžete u nás objednať a kúpiť formou dobierky v našom RESTORE shope

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky